Úvodná stránkaBirmovanie

Birmovanie je tiež podobne ako krst sviatosťou uvádzajúcou do kresťanského života a bez birmovania by bolo neúplné. Riadnym vysluhovateľom tejto sviatosti je biskup. Pri birmovaní sa na birmovaného vkladajú ruky a pomaže sa posvätenou krizmou, pričom sa vyslovuje: "Prijmi znak daru Ducha Svätého.". Birmovanému sa vtláča duchovná pečať - pečať Ducha Svätého. Pomazanie je tu znakom posvätenia. Katechizmus katolíckej cirkvi (1314) hovorí, že ak je kresťan v nebezpečenstve smrti, birmovanie môže udeliť kňaz. Kňaz je mimoriadnym vysluhovateľom. Birmovanie nie je nutné ku spáse, ale jeho podceňovanie alebo odmietnutie je ťažkým hriechom.

Kto môže prijať sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania môže prijať každý pokrstený, ktorý ešte nebol pobirmovaný. Podmienkou k prijatiu tejto sviatosti je milosť posväcujúca v duši, teda stav bez hriechu po svätej spovedi (=po prijatí sviatosti pokánia), príprava a zodpovedajúci vek, keď človek už plne užíva rozum (okrem nebezpečenstva smrti).

Účinky birmovania

  1. Plné vyliatie Ducha Svätého a prehĺbenie krstnej milosti
  2. Pevnejšie spojenie s Kristom
  3. Rozmnoženie darov Ducha Svätého
  4. Duch Svätý dáva silu byť verný Kristovi, šíriť a vyznávať vieru
  5. Nezmazateľný duchovný znak

Podstata prípravy na birmovku.

O tom, ako má prebiehať bezprostredná príprava na birmovku, čítame v Písme Svätom v časti, ako sa učeníci chystali na zoslanie Ducha Svätého. „Vystúpili do hornej siene (tam bola posledná večera) a všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. (porov. Sk 1,13-14)

a) Boli to ľudia, ktorí boli ochotní pre Ježiša niečo podstúpiť, pomáhali mu. Išli za ním aj cez utrpenie, aj napriek svojim pádom. Ježiš bol ich vodcom.

b) Zachovávali zmluvu, ktorú sprostredkoval Mojžiš na vrchu Sinaj medzi Bohom a vyvoleným ľudom – Ex 24, dôsledky: Ex 19,5,6; Lv 26

c) Vytvorili pevné spoločenstvo Modlili sa spolu s Máriou (príprava na birmovku má mať i mariánsky rozmer)

Z toho vyplýva, že na to, aby nieto prijal birmovku, sú nevyhnutné tieto tri body:

a) Dokážem niečo podstúpiť pre Ježiša. Prijímam ho za môjho vodcu.

b) Zachovávam zmluvu, ktorú uzatvoril svojou krvou Ježiš Kristus. Hebr 12,24 (Ježiš Kristus neprišiel zrušiť prvú zmluvu, ale naplniť a dokončiť Mt 5,17)

c) Vytváram spoločenstvo fyzicky i duchovne. Dokážem sa v spoločenstve modliť (a mám v úcte Matku Božiu)

Príprava na birmovku